Một sợi dây théo có tiết diện S, và chiều dài l, bị giãn một khoảng [tex] \Delta l [/tex] khi treo vào đầu sợi dây một vật có trọng lượng P. Hệ số đàn hồi (độ cứng) của thanh thép được tính

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một sợi dây théo có tiết diện S, và chiều dài l, bị giãn một khoảng [tex] \Delta l [/tex] khi treo vào đầu sợi dây một vật có trọng lượng P. Hệ số đàn hồi (độ cứng) của thanh thép được tính

  • A [tex] \frac{P}{ \Delta l} [/tex]
  • B [tex] \frac{ \Delta l}{S} [/tex]
  • C [tex] \frac{P}{l} [/tex]
  • D [tex] \frac{S}{ \Delta l} [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu