Một sợi dây kim loại có bán kính tiết diện là r, có chiều dài l, giãn một đoạn [tex] \Delta l [/tex] khi đầu dây có treo một vật M có trọng lượng P. Thay dây trên bằng một sợi dây mới cùng loại, cùng chiều dài l, nhưng bán kính tiết diện là r’ = 2r, dây mới sẽ giãn một đoạn bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một sợi dây kim loại có bán kính tiết diện là r, có chiều dài l, giãn một đoạn [tex] \Delta l [/tex] khi đầu dây có treo một vật M có trọng lượng P. Thay dây trên bằng một sợi dây mới cùng loại, cùng chiều dài l, nhưng bán kính tiết diện là r’ = 2r, dây mới sẽ giãn một đoạn bằng

  • A [tex] 4 \Delta l [/tex]
  • B [tex] \frac{ \Delta l}{2} [/tex]
  • C [tex] 2 \Delta l [/tex]
  • D [tex] \frac{ \Delta l}{4} [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu