Trong dây dẫn thẳng dài có dòng điện I = 2,4A. M và N là hai điểm cùng cách dòng điện khoảng a = 6cm và nằm về đối xứng nhau qua dây dẫn. Chọn câu SAI .

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Trong dây dẫn thẳng dài có dòng điện I = 2,4A. M và N là hai điểm cùng cách dòng điện khoảng a = 6cm và nằm về đối xứng nhau qua dây dẫn. Chọn câu SAI .

  • A [tex] \vec{B_M} [/tex] và [tex] \vec{B_N} [/tex] cùng chiều
  • B [tex] B_M = 0,8.10^{-5} T [/tex]
  • C [tex] \vec{B_M} [/tex] và [tex] \vec{B_N} [/tex] ngược chiều
  • D [tex] B_N = 0,8.10^{-5} T [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu