Nếu từ thông cảm ứng biến đổi đều, [tex] \frac{d \Phi_0}{dt} = const [/tex] , bên trong một vòng dây riêng lẻ có điện trở bằng R, thì cường độ dòng điện cảm ứng trong vòng dây

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Nếu từ thông cảm ứng biến đổi đều, [tex] \frac{d \Phi_0}{dt} = const [/tex] , bên trong một vòng dây riêng lẻ có điện trở bằng R, thì cường độ dòng điện cảm ứng trong vòng dây

  • A thay đổi tuần hoàn
  • B không đổi nhưng giá trị của nó tỉ lệ thuận với R
  • C không đổi và giá trị của nó không phụ thuộc vào R
  • D không đổi nhưng giá trị của nó tỉ lệ nghịch với R

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Từ trường & Cảm ứng từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu