Một tia sáng chiếu vào mặt phân cách giữa hai môi trường 1 và 2. Kí hiệu v1 và v2 là vận tốc lan truyền trong hai môi trường đó, với v1 < v2. Có thể xác định giá trị của góc giới hạn phản xạ toàn phần \alpha_{gh} từ hệ thức nào dưới đây ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một tia sáng chiếu vào mặt phân cách giữa hai môi trường 1 và 2. Kí hiệu v1 và v2 là vận tốc lan truyền trong hai môi trường đó, với v1 < v2. Có thể xác định giá trị của góc giới hạn phản xạ toàn phần \alpha_{gh} từ hệ thức nào dưới đây ?

  • A [tex] \sin \alpha_{gh} = \frac{v_2}{v_1} [/tex]
  • B [tex] \sin \alpha_{gh} = \frac{v_1}{v_2} [/tex]
  • C [tex] \tan \alpha_{gh} = \frac{v_2}{v_1} [/tex]
  • D [tex] \tan \alpha_{gh} = \frac{v_1}{v_2} [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu