Ảnh của một vật, cho bởi một bản mặt song song, độ dày e, chiết suất n, bị dịch chuyển so với vật

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Ảnh của một vật, cho bởi một bản mặt song song, độ dày e, chiết suất n, bị dịch chuyển so với vật

  • A một đoạn [tex] e \left( 1 - \frac{1}{n^2} \right) [/tex] theo chiều truyền của ánh sáng
  • B một đoạn e(n – 1) ra xa bản
  • C một đoạn e(n – 1) lại gần bản
  • D một đoạn bằng e(n – 1) theo chiều truyền của ánh sáng

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu