Cho một tia sáng đơn sắc chiếu vuông góc lên mặt bên của một lăng kính có góc chiết quang [tex] \hat{A} = 30^o [/tex] và thu được góc lệch [tex] \hat{D} = 60^o [/tex] . Chiết suất của chất tạo ra lăng kính đó bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Cho một tia sáng đơn sắc chiếu vuông góc lên mặt bên của một lăng kính có góc chiết quang [tex] \hat{A} = 30^o [/tex] và thu được góc lệch [tex] \hat{D} = 60^o [/tex] . Chiết suất của chất tạo ra lăng kính đó bằng

  • A [tex] \frac{ \sqrt{2}}{3} [/tex]
  • B [tex] \sqrt{3} [/tex]
  • C [tex] \frac{ \sqrt{2}}{2} [/tex]
  • D [tex] \frac{ \sqrt{3}}{2} [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu