Hai đĩa tròn có mômen quán tính là I1, ,I2 đang quay đồng trục cùng chiều với tốc độ góc [tex]\omega _1 [/tex] và [tex]\omega _2 [/tex] ( Bỏ qua ma sát). Sau đó cho 2 đĩa dính vào nhau hệ 2 đĩa quay với tốc độ góc [tex]\omega [/tex] có độ lớn ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Hai đĩa tròn có mômen quán tính là I1, ,I2 đang quay đồng trục cùng chiều với tốc độ góc [tex]\omega _1 [/tex] và [tex]\omega _2 [/tex] ( Bỏ qua ma sát). Sau đó cho 2 đĩa dính vào nhau hệ 2 đĩa quay với tốc độ góc [tex]\omega [/tex] có độ lớn ?

  • A [tex]\omega = = {{I_1 .\omega _2 + I_2 .\omega _1 } \over {I_1 + I_2 }}[/tex]
  • B [tex]\omega = = {{I_1 .\omega _1 -I _2 .\omega _2 } \over {I_1 + I_2 }}[/tex]
  • C [tex]\omega = = {{I_1 .\omega _1 + I_2 .\omega _2 } \over {I_1 + I_2 [/tex]
  • D . [tex]\omega = = {{I_1 + I_2 } \over {I_1 .\omega _1 + I_2 .\omega _2 }}[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu