Một bánh xe có mô men quán tính I=2,5(kg.m2) đang quay với tốc độ góc là 8900(Rad/s) . Động năng quay của bánh xe là ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một bánh xe có mô men quán tính I=2,5(kg.m2) đang quay với tốc độ góc là 8900(Rad/s) . Động năng quay của bánh xe là ?

  • A 22250(J)
  • B [tex]W_d = 9,1.10^8J[/tex]
  • C [tex]W_d = 9,9.10^7 J[/tex]
  • D 11125(J)

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu