Một mạch dao động có tần số riêng 100kHz và tụ điện có điện dung C = 5.10 -3µF. Độ tự cảm L của mạch dao động là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một mạch dao động có tần số riêng 100kHz và tụ điện có điện dung C = 5.10 -3µF. Độ tự cảm L của mạch dao động là

  • A [tex]{\rm{5}}{\rm{.1}}{{\rm{0}}^{{\rm{ - 3}}}}{\rm{ H }}[/tex]
  • B [tex]{\rm{5}}{\rm{.1}}{{\rm{0}}^{{\rm{ - 4}}}}{\rm{ H}}[/tex]
  • C [tex]{\rm{5}}{\rm{.1}}{{\rm{0}}^{{\rm{ - 5}}}}{\rm{ H }}[/tex]
  • D [tex]{\rm{2}}{\rm{.1}}{{\rm{0}}^{{\rm{ - 4}}}}{\rm{ H }}[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu