Một ròng rọc có bán kính 10cm, có mômen quán tính đối với trục là [tex]I = 10^{ - 2} kg.m^2 [/tex] . Ban đầu ròng rọc đang đứng yên, tác dụng vào ròng rọc một lực không đổi F = 2N tiếp tuyến với vành ngoài của nó. Gia tốc góc của ròng rọc là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một ròng rọc có bán kính 10cm, có mômen quán tính đối với trục là [tex]I = 10^{ - 2} kg.m^2 [/tex] . Ban đầu ròng rọc đang đứng yên, tác dụng vào ròng rọc một lực không đổi F = 2N tiếp tuyến với vành ngoài của nó. Gia tốc góc của ròng rọc là

  • A [tex]35 rad/s^2[/tex]
  • B [tex]28rad/s^2[/tex]
  • C [tex]20 rad/s^2[/tex]
  • D [tex]14 rad/s^2[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu