Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

  • A Mômen quán tính của vật rắn đối với một trục quay lớn thì sức ì của vật trong chuyển động quay quanh trục đó lớn.
  • B Mômen quán tính của vật rắn phụ thuộc vào vị trí trục quay và sự phân bố khối lượng đối với trục quay.
  • C Mômen lực dương tác dụng vào vật rắn làm cho vật quay nhanh dần.
  • D Mômen lực tác dụng vào vật rắn làm thay đổi tốc độ quay của vật.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu