Hai học sinh A và B đứng trên chiếc đu đang quay tròn, A ở ngoài rìa, B ở cách tâm một đoạn bằng nửa bán kính của đu. Gọi [tex]\omega _A [/tex] , [tex]\omega _B [/tex] , \gamma _A , \gamma _B , lần lượt là tốc độ góc và gia tốc góc của A và B. Kết luận nào sau đây là đúng ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Hai học sinh A và B đứng trên chiếc đu đang quay tròn, A ở ngoài rìa, B ở cách tâm một đoạn bằng nửa bán kính của đu. Gọi [tex]\omega _A [/tex] , [tex]\omega _B [/tex] , \gamma _A , \gamma _B , lần lượt là tốc độ góc và gia tốc góc của A và B. Kết luận nào sau đây là đúng ?

  • A . [tex]\omega _A [/tex] < [tex]\omega _B [/tex] , \gamma _A = \gamma _B
  • B [tex]\omega _A [/tex] > [tex]\omega _B [/tex] , \gamma _A > \gamma _B
  • C [tex]\omega _A [/tex] = [tex]\omega _B [/tex] , \gamma _A < \gamma _B .
  • D [tex]\omega _A [/tex] = [tex]\omega _B [/tex] , \gamma _A = \gamma _B

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu