Mômen quán tính I của vật rắn có hình dạng của khối cầu đặc bán kính R có khối lượng m là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Mômen quán tính I của vật rắn có hình dạng của khối cầu đặc bán kính R có khối lượng m là

  • A [tex]I = {{1m.R^2 } \over {12}}[/tex]
  • B [tex]I = m.R^2 [/tex]
  • C [tex]I = {{2m.R^2 } \over 5}[/tex]
  • D [tex]I = {\matrix{ \hfill \crm.R^2 \hfill \cr} \over 2}[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu