Một bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ, sau 5s quay dược một góc là [tex]4\pi (rad/s)[/tex] . Sau 10s kể từ lúc bắt đầu quay, vật quay được một góc có độ lớn là :

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ, sau 5s quay dược một góc là [tex]4\pi (rad/s)[/tex] . Sau 10s kể từ lúc bắt đầu quay, vật quay được một góc có độ lớn là :

  • A [tex]40\pi (rad)[/tex]
  • B [tex]20\pi (rad)[/tex]
  • C [tex]16\pi (rad)[/tex]
  • D [tex]8\pi (rad)[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu