Trong chuyển động quay có vận tốc [tex]\omega[/tex] và gia tốc góc \beta , chuyển động quay nào sau đây là nhanh dần?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Trong chuyển động quay có vận tốc [tex]\omega[/tex] và gia tốc góc \beta , chuyển động quay nào sau đây là nhanh dần?

  • A [tex]\omega = 3({{rad} \over s})[/tex] và [tex]\beta = - 0,5({{rad} \over {s^2 }})[/tex]
  • B [tex]\omega = 3({{rad} \over s})[/tex] và [tex]\beta = 1({{rad} \over {s^2 }})[/tex]
  • C [tex]\omega = - 3({{rad} \over s})[/tex] và [tex]\beta = 0,5({{rad} \over {s^2 }})[/tex]
  • D [tex]\omega = - 3({{rad} \over s})[/tex] và [tex]\beta = - 0,5({{rad} \over {s^2 }})[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu