Mômen quán tính của một thanh dài đồng chất có biểu thức:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Mômen quán tính của một thanh dài đồng chất có biểu thức:

  • A [tex]{{m.l^2 } \over {12}}[/tex]
  • B [tex]{m.l^2 }[/tex]
  • C [tex]{{m.l^2 } \over {2}}[/tex]
  • D [tex]{{2.m.l^2 } \over {5}}[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu