Một vật rắn quay quanh một trục cố định xuyên qua vật với phương trình toạ độ góc : [tex]\varphi = \pi + t^2 [/tex] . Gia tốc góc của vật rắn bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một vật rắn quay quanh một trục cố định xuyên qua vật với phương trình toạ độ góc : [tex]\varphi = \pi + t^2 [/tex] . Gia tốc góc của vật rắn bằng

  • A [tex]2 rad/s^2[/tex]
  • B [tex]0,5 rad/s^2[/tex]
  • C [tex]\pi rad/s^2[/tex]
  • D [tex]1 rad/s^2[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu