Phương trình nào dưới đây diễn tả mối liên hệ giữa tốc độ góc [tex]\omega[/tex] và thời gian t trong chuyển động quay nhanh dần đều quanh một trục cố định của một vật rắn ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phương trình nào dưới đây diễn tả mối liên hệ giữa tốc độ góc [tex]\omega[/tex] và thời gian t trong chuyển động quay nhanh dần đều quanh một trục cố định của một vật rắn ?

  • A [tex]\omega = 2 + 4t[/tex] (rad/s).
  • B [tex]\omega = 2 + 4t + 2t^2 [/tex] (rad/s)
  • C [tex]\omega = 3 - 2t + 4t^2 [/tex] (rad/s).
  • D [tex]\omega = 3 - 2t[/tex] (rad/s).

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu