Trong mạch dao động của máy thu vô tuyến điện, tụ điện có điện dung biến đổi từ 60pF đến 300pF. Để máy thu có thể bắt được các sóng từ 60m đến 3000m thì cuộn cảm có độ tự cảm nằm trong giới hạn

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Trong mạch dao động của máy thu vô tuyến điện, tụ điện có điện dung biến đổi từ 60pF đến 300pF. Để máy thu có thể bắt được các sóng từ 60m đến 3000m thì cuộn cảm có độ tự cảm nằm trong giới hạn

  • A [tex]0,{17.10^{ - 4}}\left( H \right) \le \lambda \le {15.10^{ - 4}}\left( H \right)[/tex]
  • B [tex]0,{169.10^{ - 4}}\left( H \right) \le \lambda \le {84.10^{ - 4}}\left( H \right)[/tex]
  • C [tex]0,{17.10^{ - 4}}\left( H \right) \le \lambda \le {8.10^{ - 4}}\left( H \right)[/tex]
  • D [tex]3,{36.10^{ - 4}}\left( H \right) \le \lambda \le {84.10^{ - 4}}\left( H \right)[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu