Một mạch dao động gồm một tụ có {\rm{C = 5}}\mu {\rm{F}} và cuộn cảm L. Năng lượng của mạch dao động là 5.10-5J. Khi điện áp giữa hai bản tụ là 3V thì năng lượng từ trường của mạch là:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một mạch dao động gồm một tụ có {\rm{C = 5}}\mu {\rm{F}} và cuộn cảm L. Năng lượng của mạch dao động là 5.10-5J. Khi điện áp giữa hai bản tụ là 3V thì năng lượng từ trường của mạch là:

  • A [tex]{\rm{2}},{\rm{75}}.{\rm{1}}{0^{ - {\rm{5}}}}{\rm{J}}.[/tex]
  • B 2.10-5J.
  • C 3,5.10-5J.
  • D [tex]{\rm{1}}{0^{ - {\rm{5}}}}{\rm{J}}.[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu