Phát biểu nào dưới đây sai?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phát biểu nào dưới đây sai?

  • A Momen lực đối với một trục quay có cùng dấu với gia tốc góc mà lực đó gây ra cho vật.
  • B Tuỳ theo chiều dương được chọn của trục quay, dấu của momen của cùng một lực đối với trục đó có thể là dương hay âm.
  • C Momen lực dương làm vật quay có trục quay cố định quay nhanh lên, momen lực âm làm cho
  • D Dấu của momen lực phụ thuộc vào chiều quay của vật

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu