Hai đĩa tròn có momen quán tính I1 và I­2 đang quay đồng trục và ngược chiều với tốc độ góc [tex]\omega_1[/tex] và [tex]\omega_2[/tex] . Ma sát ở trục quay nhỏ không đáng kể. Sau đó cho hai đĩa dính vào nhau thì hệ hai đĩa quay với tốc độ góc [tex]\omega[/tex] xác định bằng công thức

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Hai đĩa tròn có momen quán tính I1 và I­2 đang quay đồng trục và ngược chiều với tốc độ góc [tex]\omega_1[/tex] và [tex]\omega_2[/tex] . Ma sát ở trục quay nhỏ không đáng kể. Sau đó cho hai đĩa dính vào nhau thì hệ hai đĩa quay với tốc độ góc [tex]\omega[/tex] xác định bằng công thức

  • A [tex]\omega = \left| {{{I_1 \omega _2 - I_2 \omega _1 } \over {I_1 + I_2 }}} \right|[/tex] .
  • B [tex]\omega = {{I_1 \omega _2 + I_2 \omega _1 } \over {I_1 + I_2 }}[/tex]
  • C [tex]\omega = \left| {{{I_1 \omega _1 - I_2 \omega _2 } \over {I_1 + I_2 }}} \right|[/tex] .
  • D [tex]\omega = {{I_1 \omega _1 + I_2 \omega _2 } \over {I_1 + I_2 }}[/tex] .

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu