Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C và cuộn cảm L. Điện trở thuần của mạch R = 0. Biết biểu thức của dòng điện qua mạch là [tex]i = {4.10^{ - 2}}\sin \left( {{{2.10}^7}t} \right)\left( A \right)[/tex] . Điện tích cực đại là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C và cuộn cảm L. Điện trở thuần của mạch R = 0. Biết biểu thức của dòng điện qua mạch là [tex]i = {4.10^{ - 2}}\sin \left( {{{2.10}^7}t} \right)\left( A \right)[/tex] . Điện tích cực đại là

  • A [tex]{Q_0} = {10^{ - 9}}C.[/tex]
  • B [tex]{Q_0} = {2.10^{ - 9}}C.[/tex]
  • C [tex]{Q_0} = {4.10^{ - 9}}C.[/tex]
  • D [tex]{Q_0} = {8.10^{ - 9}}C.[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu