Cho mạch dao động \left( {L,{\rm{ }}{C_1}nt{C_2}} \right) dao động tự do với chu kì 2,4ms , khi mạch dao động là \left( {L,{\rm{ }}{C_1}\parallel {C_2}} \right) dao động tự do với chu kì 5ms . Hỏi nếu mắc riêng từng tụ {C_1},{\rm{ }}{C_2} với L thì mạch dao động với chu kì {T_1},{\rm{ }}{T_2} bằng bao nhiêu? Biết rằng C1>C2

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Cho mạch dao động \left( {L,{\rm{ }}{C_1}nt{C_2}} \right) dao động tự do với chu kì 2,4ms , khi mạch dao động là \left( {L,{\rm{ }}{C_1}\parallel {C_2}} \right) dao động tự do với chu kì 5ms . Hỏi nếu mắc riêng từng tụ {C_1},{\rm{ }}{C_2} với L thì mạch dao động với chu kì {T_1},{\rm{ }}{T_2} bằng bao nhiêu? Biết rằng C1>C2

  • A {T_1} = {\rm{ }}8ms;{\rm{ }}{T_2} = {\rm{ }}6ms.
  • B {T_1}{\rm{ }} = {\rm{ }}4ms;{\rm{ }}{T_2}{\rm{ }} = {\rm{ }}3ms.
  • C {T_1} = {\rm{ }}3ms;{\rm{ }}{T_2} = {\rm{ }}4ms.$ $
  • D {T_1} = {\rm{ }}6ms;{\rm{ }}{T_2} = {\rm{ }}8ms.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu