Mạch dao động LC lí tưởng dao động với chu kỳ riêng [tex]T = {10^{ - 4}}s[/tex] , điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện {U_0} = 10V , cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là {I_0} = 0,02A . Tính điện dung của tụ điện và hệ số tự cảm của cuộn dây.

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Mạch dao động LC lí tưởng dao động với chu kỳ riêng [tex]T = {10^{ - 4}}s[/tex] , điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện {U_0} = 10V , cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là {I_0} = 0,02A . Tính điện dung của tụ điện và hệ số tự cảm của cuộn dây.

  • A [tex]L = {79.10^{ - 3}}H \vee C = {32.10^{ - 8}}F[/tex]
  • B [tex]L = 7,{9.10^{ - 3}}H \vee C = 3,{2.10^{ - 8}}F[/tex]
  • C [tex]L = {5.10^{ - 3}}H \vee C = {3.10^{ - 8}}F[/tex]
  • D [tex]L = 5,{9.10^{ - 3}}H \vee C = 3,{2.10^{ - 8}}F[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu