Tại thời điểm cường độ dòng điện qua cuộn dây trong một mạch dao động có độ lớn là 0,1A thì điện áp giữa hai bản tụ điện của mạch là 3V . Tần số dao động riêng của mạch là 1000Hz . Tính các giá trị cực đại của điện tích trên tụ điện, điện áp hai đầu cuộn dây và cường độ dòng điện qua cuộn dây biết điện dung của tụ điện là [tex]{10^{ - 5}}F[/tex] .

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Tại thời điểm cường độ dòng điện qua cuộn dây trong một mạch dao động có độ lớn là 0,1A thì điện áp giữa hai bản tụ điện của mạch là 3V . Tần số dao động riêng của mạch là 1000Hz . Tính các giá trị cực đại của điện tích trên tụ điện, điện áp hai đầu cuộn dây và cường độ dòng điện qua cuộn dây biết điện dung của tụ điện là [tex]{10^{ - 5}}F[/tex] .

  • A [tex]{Q_0} = 3,{396.10^{ - 5}}C,{U_0} = 3,396V,{I_0} \approx 0,21A[/tex]
  • B [tex]{Q_0} = 4,{6.10^{ - 5}}C,{U_0} = 3,396V,{I_0} \approx 0,21A[/tex]
  • C [tex]{Q_0} = 3,{396.10^{ - 5}}C,{U_0} = 3,396V,{I_0} \approx 0,21A[/tex]
  • D [tex]{Q_0} = 3,{396.10^{ - 5}}C,{U_0} = 4,95V,{I_0} \approx 0,21A[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu