Một mạch dao động LC có [tex]\omega = {10^7}rad/s[/tex] , điện tích cực đại của tụ [tex]{Q_0} = {4.10^{ - 12}}C[/tex] . Khi điện tích của tụ [tex]q = {2.10^{ - 12}}C[/tex] thì dòng điện trong mạch có giá trị

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một mạch dao động LC có [tex]\omega = {10^7}rad/s[/tex] , điện tích cực đại của tụ [tex]{Q_0} = {4.10^{ - 12}}C[/tex] . Khi điện tích của tụ [tex]q = {2.10^{ - 12}}C[/tex] thì dòng điện trong mạch có giá trị

  • A [tex]2\sqrt 2 {.10^{ - 5}}A[/tex]
  • B [tex]{2.10^{ - 5}}A[/tex]
  • C [tex]2\sqrt 3 {.10^{ - 5}}A[/tex]
  • D [tex]\sqrt 3 {.10^{ - 5}}A[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu