Mạch dao động lý tưởng gồm tụ điện có điện dung C = 1\mu F và cuộn dây có độ tự cảm L = 1mH . Trong quá trình dao động, cường độ dòng điện qua cuộn dây có độ lớn lớn nhất là 0,05A . Sau bao lâu thì điện áp giữa hai bản tụ điện có độ lớn lớn nhất, độ lớn đó bằng bao nhiêu?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Mạch dao động lý tưởng gồm tụ điện có điện dung C = 1\mu F và cuộn dây có độ tự cảm L = 1mH . Trong quá trình dao động, cường độ dòng điện qua cuộn dây có độ lớn lớn nhất là 0,05A . Sau bao lâu thì điện áp giữa hai bản tụ điện có độ lớn lớn nhất, độ lớn đó bằng bao nhiêu?

  • A [tex]4\Delta t = 1,{57.10^{ - 4}}s;{U_0} = 5V[/tex]
  • B [tex]\Delta t = 1,{57.10^{ - 4}}s;{U_0} = 10V[/tex]
  • C [tex]\Delta t = 3,{14.10^{ - 4}}s;{U_0} = 5V[/tex]
  • D [tex]\Delta t = 6,{28.10^{ - 4}}s;{U_0} = 10V[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu