Một mạch dao động lí tưởng gồm tụ C và cuộn cảm L. Biết biểu thức của cường độ dòng điện qua mạch là . Xác định giá trị điện tích lớn nhất trên tụ.

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một mạch dao động lí tưởng gồm tụ C và cuộn cảm L. Biết biểu thức của cường độ dòng điện qua mạch là . Xác định giá trị điện tích lớn nhất trên tụ.

  • A [tex]{8.10^{ - 6}}C[/tex]
  • B [tex]{4.10^{ - 7}}C[/tex]
  • C [tex]{8.10^{ - 7}}C[/tex]
  • D [tex]{2.10^{ - 7}}C[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu