Mạch dao động lí tưởng gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = 0,2H và tụ điện có điện dung C = 20\mu F . Người ta tích điện cho tụ điện đến điện ápcực đại {U_0} = 4V . Chọn thời điểm ban đầu t = 0 là lúc tụ điện bắt đầu phóng điện. Biểu thức tức thời của điện tích q trên bản tụ điện [tex]q = {8.10^{ - 5}}\cos 500t\left( C \right)[/tex] . Tìm năng lượng điện trường tại thời điểm t = {T \over 8} với T là chu kỳ dao động.

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Mạch dao động lí tưởng gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = 0,2H và tụ điện có điện dung C = 20\mu F . Người ta tích điện cho tụ điện đến điện ápcực đại {U_0} = 4V . Chọn thời điểm ban đầu t = 0 là lúc tụ điện bắt đầu phóng điện. Biểu thức tức thời của điện tích q trên bản tụ điện [tex]q = {8.10^{ - 5}}\cos 500t\left( C \right)[/tex] . Tìm năng lượng điện trường tại thời điểm t = {T \over 8} với T là chu kỳ dao động.

  • A [tex]{W_C} = {90.10^{ - 6}}J[/tex]
  • B [tex]{W_C} = {70.10^{ - 6}}J[/tex]
  • C [tex]{W_C} = {60.10^{ - 6}}J[/tex]
  • D [tex]{W_C} = {80.10^{ - 6}}J[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu