Mạch dao động LC dao động điều hòa với tần số góc [tex]\omega = {7.10^3}rad/s[/tex] . Tại thời điểm ban đầu điện tích của tụ đạt giá trị cực đại. Thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm ban đầu để năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường là:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Mạch dao động LC dao động điều hòa với tần số góc [tex]\omega = {7.10^3}rad/s[/tex] . Tại thời điểm ban đầu điện tích của tụ đạt giá trị cực đại. Thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm ban đầu để năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường là:

  • A [tex]1,{12.10^{ - 3}}s[/tex]
  • B [tex]1,{008.10^{ - 3}}s[/tex]
  • C [tex]1,{008.10^{ - 4}}s[/tex]
  • D [tex]1,{12.10^{ - 4}}s[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu