Trong chuyển động quay có tốc độ góc [tex]\omega[/tex] và gia tốc góc \gamma , chuyển động quay nào sau đây là chậm dần ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Trong chuyển động quay có tốc độ góc [tex]\omega[/tex] và gia tốc góc \gamma , chuyển động quay nào sau đây là chậm dần ?

  • A [tex]\omega = 4 rad/s;\gamma = 0[/tex]
  • B [tex]\omega = -3 rad/s; \gamma = 0[/tex]
  • C [tex]\omega = -2 rad/s; \gamma = -0,5 rad/s^2[/tex]
  • D [tex]\omega = -1 rad/s; = 0,5rad/s^2[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu