Chọn câu sai:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chọn câu sai:

  • A Biểu thức tổng quát của mô men quán tính là [tex]I = \sum\limits_{i = 1}^n {m_i r_i^2 } [/tex] [tex] (kgm^2).[/tex]
  • B Mô men quán tính đặc trưng cho tính ì của vật trong chuyển động quay xung quanh một trục cố định. Mô men quán tính càng lớn thì tính ì của vật càng lớn.
  • C Các dạng biểu thức tính mô men lực là M = F.d = F_t .r = I\gamma (Nm ).
  • D Mô men quán tính I của vật rắn đối với trục quay cố định cách trục quay đi qua trọng tâm của vật một khoảng d được tính theo công thức: [tex]I = I_0 + md^2 [/tex] (trong đó I0 là môn men quán tính của vật đối với trục quay đi qua trọng tâm của vật).

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu