Phát biểu nào sau đây là sai ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phát biểu nào sau đây là sai ?

  • A Mômen động lượng của một vật bằng không khi hợp lực tác dụng lên vật bằng không.
  • B Khi một vật quay biến đổi đều thì mô men lực tỉ ệ với momen quán tính.
  • C Khi một vật quay đều thì mômen động lượng tỉ lệ với mômen quán tính.
  • D Khi một vật rắn chuyển động tịnh tiến thẳng thì mômen động lượng của nó đối với một trục quay bất kỳ bằng 0.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu