Chọn câu sai.

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chọn câu sai.

  • A Momen động lượng là đại lượng vô hướng, luôn luôn dương.
  • B Tích của momen quán tính của một vật rắn và tốc độ góc của nó là momen động lượng.
  • C Nếu tổng các momen lực tác dụng lên một vật bằng không thì momen động lượng của vật được bảo toàn.
  • D Momen động lượng có đơn vị là kgm2/s.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu