Chọn câu sai.

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chọn câu sai.

  • A Momen quán tính của vật rắn luôn có trị số dương.
  • B Véc tơ gia tốc góc và véc tơ vận tốc góc luôn có phương nằm trên trục quay.
  • C Momen quán tính của vật rắn đối với trục quay đặc trưng cho mức quán tính của vật đó đối với chuyển động quay quanh trục đó.
  • D Khi vật rắn quay quanh trục [tex]\Delta[/tex] , mọi phần tử của vật rắn đều có gia tốc góc bằng nhau nên có momen quán tính bằng nhau.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu