Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều [tex]u = {U_0}\cos \left {\omega t} \right\left V \right[/tex] . Ký hiệu UR, UL, UC tương ứng là điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C. Nếu UR = 0,5UL = UC thì dòng điện qua đoạn mạch

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều [tex]u = {U_0}\cos \left {\omega t} \right\left V \right[/tex] . Ký hiệu UR, UL, UC tương ứng là điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C. Nếu UR = 0,5UL = UC thì dòng điện qua đoạn mạch

  • A Sớm pha [tex]{\pi \over 2}[/tex] so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.
  • B Trễ pha [tex]{\pi \over 2}[/tex] so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.
  • C Sớm pha [tex]{\pi \over 2}[/tex] so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.
  • D Trễ pha [tex]{\pi \over 4}[/tex] so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu