Một vật rắn quay quanh trục cố định [tex]\Delta[/tex] dưới tác dụng của momen lực 3N.m. Biết gia tốc góc của vật có độ lớn bằng 2 rad/s2. Momen quán tính của vật đối với trục quay [tex]\Delta[/tex] là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một vật rắn quay quanh trục cố định [tex]\Delta[/tex] dưới tác dụng của momen lực 3N.m. Biết gia tốc góc của vật có độ lớn bằng 2 rad/s2. Momen quán tính của vật đối với trục quay [tex]\Delta[/tex] là

  • A [tex]1,8 kg.m^2[/tex]
  • B [tex]1,2 kg.m^2[/tex]
  • C [tex]2,5 kg.m^2[/tex]
  • D [tex]1,5 kg.m^2 [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu