Một vật hình trụ đặc khối lượng m = 100kg, bán kính R = 0,5m đang quay xung quanh trục của nó. Tác dụng lên trụ một lực hãm F = 250N, tiếp tuyến với mặt trụ và vuông góc với trục quay. Sau thời gian [tex]\Delta t = 31,4 [/tex] s trụ dừng lại. Tính vận tốc góc của trụ lúc bắt đầu tác dụng lực cản.

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một vật hình trụ đặc khối lượng m = 100kg, bán kính R = 0,5m đang quay xung quanh trục của nó. Tác dụng lên trụ một lực hãm F = 250N, tiếp tuyến với mặt trụ và vuông góc với trục quay. Sau thời gian [tex]\Delta t = 31,4 [/tex] s trụ dừng lại. Tính vận tốc góc của trụ lúc bắt đầu tác dụng lực cản.

  • A [tex]\omega _0 = 3000[/tex] vòng/phút.
  • B [tex]\omega _0 = 1000[/tex] vòng/phút.
  • C [tex]\omega _0 = 1500[/tex] vòng/phút.
  • D [tex]\omega _0 = 1200[/tex] vòng/phút.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu