Vật rắn thứ nhất quay quanh trục cố định [tex]\Delta_1[/tex] có momen động lượng là L_1 , momen quán tính đối với trục [tex]\Delta_1[/tex] là 9 kg.m2. Vật rắn thứ hai quay quanh trục cố định [tex]\Delta_2[/tex] có momen động lượng là L_2 , momen quán tính đối với trục [tex]\delta_2[/tex] là 4 kg.m2. Biết động năng quay của hai vật rắn trên bằng nhau. Tỉ số {{L_1 } \over {L_2 }} bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Vật rắn thứ nhất quay quanh trục cố định [tex]\Delta_1[/tex] có momen động lượng là L_1 , momen quán tính đối với trục [tex]\Delta_1[/tex] là 9 kg.m2. Vật rắn thứ hai quay quanh trục cố định [tex]\Delta_2[/tex] có momen động lượng là L_2 , momen quán tính đối với trục [tex]\delta_2[/tex] là 4 kg.m2. Biết động năng quay của hai vật rắn trên bằng nhau. Tỉ số {{L_1 } \over {L_2 }} bằng

  • A 3/2.
  • B 9/4
  • C 4/9.
  • D 2/3

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu