Bánh xe quay nhanh dần đều theo một chiều dương qui ước với gia tốc góc 5(rad/s2), vận tốc góc, toạ độ góc ban đầu của một điểm M trên vành bánh xe là là [tex]\pi[/tex] (rad/s) và 45 (độ). Toạ độ góc của M vào thời điểm t là:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Bánh xe quay nhanh dần đều theo một chiều dương qui ước với gia tốc góc 5(rad/s2), vận tốc góc, toạ độ góc ban đầu của một điểm M trên vành bánh xe là là [tex]\pi[/tex] (rad/s) và 45 (độ). Toạ độ góc của M vào thời điểm t là:

  • A [tex]\phi {\rm{ = }}{\pi }{\rm{ + }}{{\rm{1}} \over {\rm{2}}}{\rm{5t}}^{\rm{2}} {\rm{(rad,s)}}[/tex] .
  • B [tex]\phi {\rm{ }} = 45 + 180t + 2,5t^2 [/tex] (độ, s).*
  • C [tex]\phi {\rm{ = }}\pi {\rm{t + }}{{\rm{1}} \over {\rm{2}}}{\rm{5t}}^{\rm{2}} {\rm{(rad,s)}}[/tex] .
  • D [tex]\phi {\rm{ }} = 45 + 180t + 143,2t^2 [/tex] (độ, s).*

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu