Một chất điểm chuyển động trên một đường tròn bán kính r. Tại thời điểm t chất điểm có vận tốc dài, vận tốc góc, gia tốc hướng tâm và động lượng lần lượt là v, [tex]\omega[/tex] , a_n và P. Biểu thức nào sau đây không phải là momen động lượng của chất điểm?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một chất điểm chuyển động trên một đường tròn bán kính r. Tại thời điểm t chất điểm có vận tốc dài, vận tốc góc, gia tốc hướng tâm và động lượng lần lượt là v, [tex]\omega[/tex] , a_n và P. Biểu thức nào sau đây không phải là momen động lượng của chất điểm?

  • A m [tex]{{\sqrt {a_n } } \over r}[/tex]
  • B Pr.
  • C mrv.
  • D [tex]mr^2 \omega [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu