Một khung dao động gồm một cuộn dây L và tụ điện C thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản tụ điện là Qo = 10-6C và cường độ dòng điện cực đại trong khung là Io = 1A. Chu kỳ dao động của khung dao động là:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một khung dao động gồm một cuộn dây L và tụ điện C thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản tụ điện là Qo = 10-6C và cường độ dòng điện cực đại trong khung là Io = 1A. Chu kỳ dao động của khung dao động là:

  • A [tex]{\rm{2}}{\rm{.1}}{{\rm{0}}^{{\rm{ - 3}}}}{\rm{s}} & [/tex]
  • B [tex]{\rm{0,628}}{\rm{.1}}{{\rm{0}}^{{\rm{ - 5}}}}{\rm{s}}[/tex]
  • C [tex]{\rm{62}},{\rm{8}}.{\rm{1}}{0^{\rm{6}}}{\rm{s}}[/tex]
  • D [tex]{\rm{6}},{\rm{28}}.{\rm{1}}{0^{\rm{7}}}{\rm{s}}[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu