Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm 1mH và tụ điện có điện dung 10µF. Chu kỳ dao động riêng của mạch là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm 1mH và tụ điện có điện dung 10µF. Chu kỳ dao động riêng của mạch là

  • A [tex]31,{4.10^{ - 4}}s[/tex]
  • B [tex]{\rm{3}},{\rm{14}}.{\rm{1}}{0^{ - {\rm{4}}}}{\rm{s }}[/tex]
  • C 0,0314s
  • D [tex]62,{8.10^{ - 4}}(s)[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu