Khi mắc tụ C1 với cuộn cảm L thì tần số dao động của mạch là f1 = 3 kHz; khi mắc tụ có điện dung C2 với cuộn L thì tần số dao động của mạch là f2 = 5 kHz. Khi mắc song song C1 và C2 với cuộn L thì tần số dao động của mạch là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi mắc tụ C1 với cuộn cảm L thì tần số dao động của mạch là f1 = 3 kHz; khi mắc tụ có điện dung C2 với cuộn L thì tần số dao động của mạch là f2 = 5 kHz. Khi mắc song song C1 và C2 với cuộn L thì tần số dao động của mạch là

  • A [tex]\sqrt {34} [/tex] kHz
  • B 7 kHz
  • C [tex]\sqrt {43} [/tex] kHz
  • D [tex]\sqrt 7 [/tex] kHz

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu