Một mạch dao động có cường độn dọng điện hiệu dụng bằng 2mA. Tìm giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng khi năng lượng điện trường bằng 3 lần năng lượng từ trường

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một mạch dao động có cường độn dọng điện hiệu dụng bằng 2mA. Tìm giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng khi năng lượng điện trường bằng 3 lần năng lượng từ trường

  • A [tex]\sqrt 2 [/tex] mA
  • B [tex]\sqrt 6 [/tex] mA
  • C [tex]2\sqrt 2 [/tex] mA
  • D 2mA

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu