Một mạch LC đang dao động tự do, người ta đo được điện tích cực đại trên 2 bản tụ điện là Q0 và dòng điện cực đại trong mạch là I0. Nếu dùng mạch này làm mạch chọn sóng cho máy thu thanh, thì bước sóng mà nó bắt được tính bằng công thức:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một mạch LC đang dao động tự do, người ta đo được điện tích cực đại trên 2 bản tụ điện là Q0 và dòng điện cực đại trong mạch là I0. Nếu dùng mạch này làm mạch chọn sóng cho máy thu thanh, thì bước sóng mà nó bắt được tính bằng công thức:

  • A [tex]\lambda = {{{\rm{2}}\pi {\rm{c}}{{\rm{I}}_0}} \over {{{\rm{Q}}_0}}}[/tex]
  • B [tex]\lambda = {{{\rm{2}}\pi {\rm{c}}\sqrt {{{\rm{Q}}_0}} } \over {\sqrt {{{\rm{I}}_0}} }}[/tex]
  • C [tex]\lambda = {\rm{2}}\pi {\rm{c}}\sqrt {{{\rm{I}}_0}{{\rm{Q}}_0}} [/tex]
  • D [tex]\lambda = {{{\rm{2}}\pi {\rm{c}}{{\rm{Q}}_0}} \over {{{\rm{I}}_0}}}[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu