Trong sóng điện từ thì

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Trong sóng điện từ thì

  • A Dao động của điện trường sớm pha hơn [tex]\pi /2[/tex] so với dao động của từ trường.
  • B Dao động của điện trường cùng pha với dao động của từ trường.
  • C Dao động của điện trường sớm pha hơn [tex]\pi [/tex] so với dao động của từ trường.
  • D Dao động của cường độ điện trường cùng pha với dao động của từ cảm tại mỗi điểm trên phương truyền.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu