Điện tích cực đại của tụ trong mạch LC có tần số riêng f = 105Hz là q0 = 6.10-9C. Khi điện tích của tụ là q = 3.10-9C thì dòng điện trong mạch có độ lớn:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Điện tích cực đại của tụ trong mạch LC có tần số riêng f = 105Hz là q0 = 6.10-9C. Khi điện tích của tụ là q = 3.10-9C thì dòng điện trong mạch có độ lớn:

  • A [tex]6\sqrt 3 \pi {10^{ - 4}}A[/tex]
  • B [tex]6\sqrt 2 \pi {10^{ - 4}}A[/tex]
  • C [tex]2\sqrt 3 \pi {10^{ - 5}}A[/tex]
  • D [tex]6\pi {10^{ - 4}}A[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu